ข้าราชการครูและบุคลากร

นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
โทร 081-057-8515
E-mail spparty518@gmail.com

นางสาวปิยะธิดา ดีรักษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

นายไพโรจน์ ผมงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

นางชลธาร ยอดทองดี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางวารุณี ถาวรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุดารัตน์ จารุวงศ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายไพโรจน์ ผมงาม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายเอนก สุดใด

หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนันท์ ตรีสุวรรณวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพโรจน์ ผมงาม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศศินี พนมสี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรวรรณ สุวรรณเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอนก สุดใด

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนฤมล โสรสาน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุดารัตน์ จารุวงศ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอังสุดา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -

นายอานนท์ บัวพัด

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพัชมณ แตงเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายปิยากร วงษ์มั่น

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพลภัทร จินดามีตกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางวารุณี ถาวรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรพรรณ พิมพ์แก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปัณณภัสร์ สุนทรวัชรรัศม์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ​

นางสาวชญานิศ เทียมตะขบ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางอนัญญา ไชยชมภู

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางพนิตพร อาจหาญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอิสรินทร์ ทาส่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางชลธาร ยอดทองดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางจินตนา นาธงชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

นายสมชาย ดวงกลาง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -

นายชาญชัย วันสืบ

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปุริมปรัชญ์ พันพลูวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวรัตติกาล สายจันทา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -

ครูธุรการ

ลูกจ้าง

นายณรงค์ คนงาม

นักการภารโรง

นายพงษ์ศักดิ์ สร้อยโพธิ์

นักการภารโรง

นางแดง โสสีทา

นักการภารโรง

Total Page Visits: 6171 - Today Page Visits: 1