ข้าราชการครูและบุคลากร

นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
โทร 081-057-8515
E-mail spparty518@gmail.com

นางสาวปิยะธิดา ดีรักษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

นายธวัช จันทร์สีลา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

นางชลธาร ยอดทองดี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางวารุณี ถาวรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนัยน์ปพร กบิลพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายไพโรจน์ ผมงาม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายเอนก สุดใด

หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนันท์ ตรีสุวรรณวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพโรจน์ ผมงาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศศินี พนมสี

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชัยมงคล แก้วเขียว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายเอนก สุดใด

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ สุวรรณเพ็ง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนฤมล โสรสาน

พนักงานราชการ

นายณพงศพล เครื่องพาที

ครูชำนาญการ

นายอานนท์ บัวพัด

พนักงานราชการ

นายอนุวัฒน์ พานิพัด

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธวัช จันทร์สีลา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชนกพร สุริโย

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวารุณี ถาวรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพลภัทร จินดามีตกูล

ครูผู้ช่วย

นายพลากร เสลจุล

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรพรรณ พิมพ์แก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวนัยน์ปพร กบิลพัฒน์

ครู

นางสาวชญานิศ เทียมตะขบ

ครูผู้ช่วย

นางอนัญญา ไชยชมภู

ครูชำนาญการพิเศษ​

นางพนิตพร อาจหาญ

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอิสรินทร์ ทาส่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชลธาร ยอดทองดี

ครูชำนาญการ

นางจินตนา นาธงชัย

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

นายสมชาย ดวงกลาง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ครูผู้ช่วย

นายศิรายุ ตามไทยสงค์

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวรัตติกาล สายจันทา

ครู

ครูธุรการ

ลูกจ้าง

นายณรงค์ คนงาม

นักการภารโรง

นายพงษ์ศักดิ์ สร้อยโพธิ์

นักการภารโรง

นางแดง โสสีทา

นักการภารโรง

Total Page Visits: 5388 - Today Page Visits: 1