หน้าแรก

ข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

2 days 11 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

5 days 11 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

5 days 11 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

5 days 11 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

5 days 11 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

5 days 11 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

5 days 11 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

5 days 11 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

5 days 11 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

5 days 11 hours ago
August 1, 2022, 9:40 am

August 1, 2022, 9:39 am

August 1, 2022, 9:39 am

August 1, 2022, 9:39 am

August 1, 2022, 9:39 am

« 1 of 2 »

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

โครงการต่าง ๆ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Integrity and transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/
Total Page Visits: 81911 - Today Page Visits: 48