หน้าแรก

ตารางกิจกรรม

 1. สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

  ธันวาคม 24 - ธันวาคม 26
 2. วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

  ธันวาคม 28

โครงการต่าง ๆ

 • โรงเรียนคุณธรรม
 • โรงเรียนในฝัน
 • สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 • โครงเรียนโครงการวิถีพุทธ
 • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%