หน้าแรก

หมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับประเทศ ประจำปี 2563

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ดีเด่น

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

โครงการต่าง ๆ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Integrity and transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/
Total Page Visits: 52456 - Today Page Visits: 68