หน้าแรก

ข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

2 days 21 hours ago

ร่วมให้กำลังใจ ลูกหลาน ชาวเขาสวนกวางได้เลยนะครับ

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

4 days 3 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

4 days 3 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

4 days 3 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

4 days 3 hours ago

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

โครงการต่าง ๆ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Integrity and transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/
Total Page Visits: 69051 - Today Page Visits: 71