หน้าแรก

โครงการต่าง ๆ

  • โรงเรียนคุณธรรม
  • โรงเรียนในฝัน
  • สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  • โครงเรียนโครงการวิถีพุทธ
  • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Integrity and transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/
Total Page Visits: 44829 - Today Page Visits: 71