หน้าแรก

ข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล added 91 new photos.

1 day 8 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล added 206 new photos.

1 week 4 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล added 37 new photos.

1 week 4 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 week 4 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล added 165 new photos.

1 week 4 days ago

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

โครงการต่าง ๆ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Integrity and transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/
Total Page Visits: 73251 - Today Page Visits: 84