หน้าแรก

ตารางกิจกรรม

โครงการต่าง ๆ

  • โรงเรียนคุณธรรม
  • โรงเรียนในฝัน
  • สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  • โครงเรียนโครงการวิถีพุทธ
  • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/
Total Page Visits: 36834 - Today Page Visits: 38