หน้าแรก

ตารางกิจกรรม

  1. ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

    เมษายน 15

โครงการต่าง ๆ

  • โรงเรียนคุณธรรม
  • โรงเรียนในฝัน
  • สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  • โครงเรียนโครงการวิถีพุทธ
  • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%