หน้าแรก

โครงการต่าง ๆ

  • โรงเรียนคุณธรรม
  • โรงเรียนในฝัน
  • สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  • โครงเรียนโครงการวิถีพุทธ
  • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Integrity and transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/
1 day ago

สพฐ.แจ้ง สำรวจนักเรียนเพื่อสนับสนุนอินเตอร์เน็ต ... See more

4 weeks ago

1 month ago

2 months ago

ประกาศนักเรียน ม.1- ม.4 ... See more

2 months ago

2 months ago

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ... See more

3 months ago

3 months ago

การสมัครเรียนออนไลน์
เว็บไซต์ http://ns2.kksec.go.th/khaosuankwang/index.php

Total Page Visits: 46486 - Today Page Visits: 42