หน้าแรก

ตารางกิจกรรม

 1. สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

  มีนาคม 5 - มีนาคม 7
 2. ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

  เมษายน 15

โครงการต่าง ๆ

 • โรงเรียนคุณธรรม
 • โรงเรียนในฝัน
 • สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 • โครงเรียนโครงการวิถีพุทธ
 • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%