หน้าแรก

ข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

4 days 19 hours ago

ประมวลภาพขบวนพาเหรด

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

5 days 3 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

6 days 4 hours ago

กีฬาสี วันที่ 2 ธันวาคม 2565 Part 2

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

6 days 4 hours ago

ภาพกีฬาสีวันที่ 2 ธันวาคม 2565

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 week 15 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 week 17 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 week 17 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 week 17 hours ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 week 18 hours ago
August 1, 2022, 9:40 am

August 1, 2022, 9:39 am

August 1, 2022, 9:39 am

August 1, 2022, 9:39 am

August 1, 2022, 9:39 am

« 1 of 2 »

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

โครงการต่าง ๆ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Integrity and transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/
Total Page Visits: 84943 - Today Page Visits: 23