หน้าแรก

ตารางกิจกรรม

 1. นักเรียนที่ติด 0 ร มส ทำการแก้ 0 ร มส ทุกระดับครั้งที่ 2

  กรกฎาคม 2 @ 8:00 am - กรกฎาคม 20 @ 5:00 pm
 2. สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  กรกฎาคม 22 @ 8:00 am - กรกฎาคม 25 @ 5:00 pm
 3. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วันภาษาไทยแห่งชาติ

  กรกฎาคม 29 @ 8:00 am - 5:00 pm
 4. สัปดาห์ห้องสมุด

  สิงหาคม 2 @ 8:00 am - สิงหาคม 8 @ 5:00 pm
 5. กิจกรรมวันแม่

  สิงหาคม 11 @ 8:00 am - 5:00 pm

โครงการต่าง ๆ

 • โรงเรียนคุณธรรม
 • โรงเรียนในฝัน
 • สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 • โครงเรียนโครงการวิถีพุทธ
 • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%