หน้าแรก

หมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับประเทศ ประจำปี 2563

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ดีเด่น

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

โครงการต่าง ๆ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Integrity and transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/

ข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 week 4 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

4 weeks 1 day ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 month 2 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 month 3 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 month 3 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 month 3 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 month 3 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 month 3 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 month 3 days ago

โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

1 month 2 weeks ago

KSW News ฉบับที่ 121 เรื่อง ให้กำลังใจนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มสอง รอบเก็บตก
youtu.be/V7ulB7F-4r0

Total Page Visits: 59118 - Today Page Visits: 25