หน้าแรก

ข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์

June 10, 2023, 2:25 pm

June 9, 2023, 5:01 pm

June 9, 2023, 3:37 pm

ศึกษาการทำไก่ย่าง ที่ร้านดอกไม้ฟาร์ม ฝากอุดหนุนร้านด้วยนะครับ

June 5, 2023, 10:20 am

June 5, 2023, 9:35 am

คุณภาพผู้เรียน

ด้านวิชาการ
90%
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
92%
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
89%

โครงการต่าง ๆ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

Integrity and transparency Assessment (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

http://www.teachernu.com/
Total Page Visits: 103492 - Today Page Visits: 26