ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2523 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการกรมสามัญศึกษา มีคำสั่งให้จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นโดยนายชำนาญ พจนา ผู้ว่าราชการจังหวัด นายธานี บุญคุ้ม ศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับนายพนม พรหมพูน ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเขาสวนกวาง และนายทวี ยศพิมสาร ศึกษาธิการกิ่งอำเภอเขาสวนกวาง  จัดหาที่สำหรับจัดตั้งโรงเรียน ได้บริเวณด้านทิศเหนือของที่ตั้งกิ่งอำเภอเขาสวนกวาง  ติดถนนมิตรภาพด้านทิศตะวันตก (ขอนแก่น – อุดรธานี) แต่ที่ดังกล่าวยังมีปัญหาจึงได้ไปอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนทันวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวโดยมี นายทวี ยศพิมสาร ทำหน้าที่รักษาการครูใหญ่ ต่อมา นายสุเทพ วรพล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในเดือนกรกฎาคม 2523 มีครูประจำการทั้งหมด 5 คน  ครูมาช่วยราชการ 1 คน มีนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 98 คน มีนักการภารโรง 1 คน ต่อมาเรื่องที่ดินเรียบร้อยจึงทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ห้องน้ำห้องส้วม และบ้านพักครูเสร็จเรียบร้อย จึงย้ายเข้ามาเรียนในสถานที่แห่งใหม่ (ซึ่งเป็นที่ปัจจุบัน) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2523 พื้นที่ดินมีทั้งหมด 140 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา เนื่องจากบริเวณที่สร้างโรงเรียนมีป่าไม้มากมายยากต่อการพัฒนาพื้นที่  โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจาก นายวิเชียร คุณกิตติ โดยใช้รถแทรกเตอร์ มาบุกเบิกทำสนาม และทำถนนภายในโรงเรียน และนายบุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ อดีต ส.ส. ขอนแก่น ได้ของบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล ราคา 30,000 บาท ในปีต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 2 ห้องเรียน 1 หลัง อาคารเรียนถาวร 8 ห้องเรียน แบบ 208 อีก 1 หลัง และในปี 2526 – 2527 กรป.กลางโดยการนำของ พันโทหิรัน สุมะนังกุล ได้นำเครื่องจักรกลหนักมาทำสนามกีฬาขนาดมาตรฐาน และได้รับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจาก นายวิเชียร คุณกิตติ จำนวน 6,000 ลิตร และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้เข้าโครงการ มพช.2 รุ่นที่ 1 (โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท 2) ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ แบบ 213 เอ 1 โรงฝึกงาน 2 หลัง 3 หน่วย หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง 2 หน่วย น้ำประปา ไฟฟ้า และปรับปรุงบริเวณภายในโรงเรียน ด้วยกุศลเจตนาที่กล่าวมานี้ด้วยงบประมาณของทางราชการจึงช่วยให้งานพัฒนาโรงเรียนดำเนินไปด้วยดี นับเป็นการช่วยเหลือการศึกษาของชาติอย่างน่าสรรเสริญยิ่ง

      ปัจจุบันโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง (อาคารเรียนแบบ 208 , อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ แบบ 213 เอ และ อาคารเรียนแบบ 216ล  (ปรับปรุง 29) โรงฝึกงาน 2 หลัง โรงอาหาร และหอประชุม 1หลัง บ้านพักครู 7 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง ห้องสุขานักเรียน 3 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 2 สนาม  หอประปา 1 หลัง)

ที่ตั้งอาณาเขต

           โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกติดถนนมิตรภาพ   เลขที่ 359 หมู่ 11 ตำบลคำม่วง  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศเหนือ  50  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 140 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา

ปญญา นรานํ รตนํ   ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริญของนรชน

“เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน”

ยิ้มไหว้ เป็นมิตร มีจิตอาสา

กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

“สีน้ำเงิน กับ สีเหลือง”
น้ำเงิน – เข้มแข็ง มั่นคง สงบเสงี่ยม สมานสามัคคี
เหลือง – สว่าง รุ่งโรจน์ ศรัทธา เลื่อมใส

 

ภายใต้วงกลมน้ำเงิน-เหลือง    แสงเรืองรองของโคมสว่างไสว

นำมวลชนด้วยปัญญาให้ก้าวไกล  ด้วยสองมืออุ้มโอบไว้คอยเชิดชู

ข.ส.ว

ค่านิยมหลัก :  เป็นความคาดหวังในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
               :  สะท้อนวิถีชีวิต และแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของคนในองค์กร
               :  เป็นความคิด ความเชื่อร่วมกันของคนในองค์กร ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสมดีงาม
               :  เป็นสิ่งที่สถานศึกษาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ
               :  เป็นแนวปฏิบัติที่นำไปสู่วัฒนธรรมขององค์กร และทำให้วิสัยทัศน์  พันธกิจประสบความสำเร็จ
               :  มักเป็นนามธรรม

ค่านิยมขององค์กร (Core Values Organization) โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

I  AM  KSW”

                       I         =   Integrity                 ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี

                       A        =   Activeness              ขยันตั้งใจทำงานเชิงรุก      

                       M       =    Morality                 มีศีลธรรมคุณธรรม

                       K        =    Knowledge             เป็นผู้มีความรู้

                       S        =    Serviceable             เป็นผู้ให้บริการที่ดี

                            =    Wise                      เป็นผู้มีไหวพริบ

พวกเราเขาสวนกวางวิทยานุกูล

เราเพิ่มพูนน้ำใจและไมตรี

ครูนักเรียนมีจรรยาสามัคคี

ทั้งน้องพี่ร่วมรักสมัครสมาน

พวกเรามีวินัยไม่สร้างปัญญา

การศึกษาตั้งใจให้เชี่ยวชาญ

การกีฬาก็หนึ่งถึงใจกัน

อุดมการณ์สร้างชื่อไว้ให้เขาสวนกวาง

น้ำเงินเหลืองเรืองรองจิตผ่องใส

พลิ้วไสวเชิดชูสู่แมนสรวง

สัญลักษณ์ใครก็รู้ดูที่กวาง

ภูเขาสรวงห้วงสวรรค์ชั้นเทวา

พวกเราเขาสวนกวางวิทยานุกูล

เราเพิ่มพูนน้ำใจได้พัฒนา

จิตเทิดทูนชาติศาสน์กษัตรา

จะรักษาศักดิ์ศรีเราเขาสวนกวาง

Total Page Visits: 1886 - Today Page Visits: 2