ข้าราชการครูและบุคลากร

นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

นางเพ็ญประภา วันละคำ

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

นางบังอร ผมงาม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางดวงแก้ว เจริญเชื้อ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธวัช จันทร์สีลา

หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนันท์ ตรีสุวรรณวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพโรจน์ ผมงาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์พันธ์ จอดนอก

ครูผู้ช่วย

นางดรุณี จันทร์สีลา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศศินี พนมสี

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายเอนก สุดใด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการ

นายอัครเดช พันธุลาวัณย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ สุวรรณเพ็ง

ครูชำนาญการ

นางมนัสวี ศรีเมือง

ครูชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา เจริญเชื้อ

ครูอัตราจ้าง

นางบังอร ผมงาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐธีราทิพย์ ชินอ่อน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสรรพสิทธิ์ สีหาอินทร์

ครูชำนาญการ

นายชัยมงคล แก้วเขียว

ครูชำนาญการ

นางสาวนฤมล โสรสาน

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธวัช จันทร์สีลา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิชชานันท์ สีหาอินทร์

ครูชำนาญการ

นางสาวดวงจันทร์ โพธิสม

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวารุณี ถาวรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพลากร เสลจุล

ครูผู้ช่วย

นายคณิต ป้องขันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอนัญญา ไชยชมภู

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัยน์ปพร กบิลพัฒน์

ครูผู้ช่วย

นางพนิตพร อาจหาญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจิตรา วิระศักดิ์

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเพ็ญประภา วันละคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธร

ครูชำนาญการ

นายอิสรินทร์ ทาส่วย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินตนา นาธงชัย

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

นายสมชาย ไวคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย ดวงกลาง

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางดวงแก้ว เจริญเชื้อ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุวัฒน์ พานิพัด

ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.บุญลม พุ่มพฤกษา

ครูชำนาญการ

Total Page Visits: 624 - Today Page Visits: 1