ข้าราชการครูและบุคลากร

นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

นางสาวปิยะธิดา ดีรักษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

นายธวัช จันทร์สีลา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

นางสาวปิยะธิดา ดีรักษา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางบังอร ผมงาม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวดวงจันทร์ โพธิสม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายไพโรจน์ ผมงาม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายเอนก สุดใด

หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนันท์ ตรีสุวรรณวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพโรจน์ ผมงาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์พันธ์ จอดนอก

ครู

นางดรุณี จันทร์สีลา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศศินี พนมสี

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอนก สุดใด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวอรวรรณ สุวรรณเพ็ง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางมนัสวี ศรีเมือง

ครูชำนาญการ

นายอนุวัฒน์ พานิพัด

ครู

นางสาวขนิษฐา เจริญเชื้อ

ครูอัตราจ้าง

นางบังอร ผมงาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายณพงศพล เครื่องพาที

ครู

นายชัยมงคล แก้วเขียว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนฤมล โสรสาน

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธวัช จันทร์สีลา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชนกพร สุริโย

ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงจันทร์ โพธิสม

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวารุณี ถาวรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพลากร เสลจุล

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรพรรณ พิมพ์แก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวนัยน์ปพร กบิลพัฒน์

ครู

นางอนัญญา ไชยชมภู

ครูชำนาญการพิเศษ​

นางพนิตพร อาจหาญ

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอิสรินทร์ ทาส่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชลธาร ยอดทองดี

ครูชำนาญการ

นางจินตนา นาธงชัย

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

นายสมชาย ดวงกลาง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ครูผู้ช่วย

นายศิรายุ ตามไทยสงค์

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวรัตติกาล สายจันทา

ครู

ครูธุรการ

นางมะติธร ป้องเรือ

ครูธุรการ

ลูกจ้าง

นายณรงค์ คนงาม

นักการภารโรง

นายพงษ์ศักดิ์ สร้อยโพธิ์

นักการภารโรง

นางแดง โสสีทา

นักการภารโรง

Total Page Visits: 3275 - Today Page Visits: 4