ข้าราชการครูและบุคลากร

นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

นายสรรพสิทธิ์ สีหาอินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

นางบังอร ผมงาม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสมชาย ไวคำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธวัช จันทร์สีลา

หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนันท์ ตรีสุวรรณวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพโรจน์ ผมงาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์พันธ์ จอดนอก

ครู

นางดรุณี จันทร์สีลา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศศินี พนมสี

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอนก สุดใด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวอรวรรณ สุวรรณเพ็ง

ครูชำนาญการ

นางมนัสวี ศรีเมือง

ครูชำนาญการ

นายอนุวัฒน์ พานิพัด

ครู

นางสาวขนิษฐา เจริญเชื้อ

ครูอัตราจ้าง

นางบังอร ผมงาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐธีราทิพย์ ชินอ่อน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสรรพสิทธิ์ สีหาอินทร์

ครูชำนาญการ

นายชัยมงคล แก้วเขียว

ครูชำนาญการ

นางสาวนฤมล โสรสาน

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธวัช จันทร์สีลา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิชานันท์ สีหาอินทร์

ครูชำนาญการ

นางสาวดวงจันทร์ โพธิสม

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวารุณี ถาวรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพลากร เสลจุล

ครู

นายคณิต ป้องขันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอนัญญา ไชยชมภู

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัยน์ปพร กบิลพัฒน์

ครู

นางสาวสุจิตรา วิระศักดิ์

ครูอัตราจ้าง

นางพนิตพร อาจหาญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพรรณ พิมพ์แก้ว

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอิสรินทร์ ทาส่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชลธาร ยอดทองดี

ครู ค.ศ.1

นางจินตนา นาธงชัย

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

นายสมชาย ไวคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย ดวงกลาง

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ ร.ต.บุญลม พุ่มพฤกษา

ครู

นางดวงแก้ว เจริญเชื้อ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูธุรการ

นางมะติธร ป้องเรือ

ครูธุรการ

ลูกจ้าง

นายณรงค์ คนงาม

นักการภารโรง

นายพงษ์ศักดิ์ สร้อยโพธิ์

นักการภารโรง

นางแดง โสสีทา

นักการภารโรง

Total Page Visits: 1301 - Today Page Visits: 4