สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขอนแก่น กลุ่ม 4 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขอนแก่น กลุ่ม 4 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.391ทอง51. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มิตพะมา
 
1. นางสาวดวงจันทร์  โพธิสม
 
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.686ทอง71. นางสาวสุนิษา  ภูมิสาขา
 
1. นางสาวดวงจันทร์  โพธิสม
 
3ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.360ทองแดง101. เด็กหญิงอันธิกา  นามรัสศรี
 
1. นายธวัช  จันทร์สีลา
 
4ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.660ทองแดง91. นางสาวอารีรัตน์  แกล้วกล้า
 
1. นายธวัช  จันทร์สีลา
 
5ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.344เข้าร่วม71. เด็กหญิงศศิธร  วิบูลกุล
 
1. นายธวัช  จันทร์สีลา
 
6ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.640เข้าร่วม91. นางสาวกมลา  เจริญพร
 
1. นายธวัช  จันทร์สีลา
 
7ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.364ทองแดง131. นางสาวพัชริดา  สิทธิจันทร์
 
1. นายธวัช  จันทร์สีลา
 
8ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.345เข้าร่วม81. เด็กหญิงพันธิรา  นามวิเศษ
 
1. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
9ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.681ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวบุษกร  ทีอร่าม
 
1. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
10ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.365ทองแดง111. เด็กหญิงถิรดา  หล้าโคตร
2. เด็กหญิงประภ้สสร  คะโสพิมพ์
 
1. นายธวัช  จันทร์สีลา
 
11ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.398ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พวงพันธ์
2. เด็กหญิงภานุมาศ  กองเกิน
 
1. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
12ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.678เงิน51. นางสาวกนกวรรณ  บุตรราช
 
1. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
13คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.328เข้าร่วม51. เด็กชายพรหมมินทร์  วัฒนกามินท์
 
1. นายธนันท์  ตรีสุวรรณวัฒน์
 
14คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6-1 1. เด็กชายกฤษฎา  โยธา
 
1. นายพงษ์พันธ์  จอดนอก
 
15คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.364ทองแดง81. เด็กชายต้นคิด  อุดทาทอง
 
1. นายธนันท์  ตรีสุวรรณวัฒน์
 
16คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.676เงิน41. เด็กชายกฤษฎา  โยธา
 
1. นายพงษ์พันธ์  จอดนอก
 
17คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.376เงิน51. เด็กชายอดิศักดิ์  โสจันทร์
2. เด็กหญิงอรกมล  อะยาวัน
 
1. นางดรุณี  จันทร์สีลา
2. นางสาวเกศศินี  พนมสี
 
18คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.676เงิน51. นางสาวยุภาวดี  สะตะ
 
1. นางสาวเกศศินี  พนมสี
 
19คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.364ทองแดง111. เด็กชายธรรมกาย  ใจดี
 
1. นายพงษ์พันธ์  จอดนอก
 
20คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6100ทองชนะเลิศ1. นางสาวธิดารัตน์  เนื่องมัจฉา
 
1. นายพงษ์พันธ์  จอดนอก
 
21คณิตศาสตร์การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.364.5ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายธีระชัย  ศิริยุภาภาศ
 
1. นางสาวเกศศินี  พนมสี
 
22วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.312.25เข้าร่วม111. เด็กหญิงวารุพินท์  วงศิริ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงอัมพร  จันเขียว
 
1. นางมนัสวี  ศรีเมือง
2. นางสาวขนิษฐา  เจริญเชื้อ
 
23วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.614เข้าร่วม111. นายยุทธนา  นาคสีเมฆ
2. นางสาวศิริรัตน์  ธารแสง
3. นางสาวสุชาดา  ห่มซ้าย
 
1. นางบังอร  ผมงาม
2. นางสาวนฤมล   โสรสาน
 
24วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.685.3ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวพิยดา  เรืองอุไร
2. นายศราวุฒิ  เนื่องชมภู
3. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีจองแสง
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
25วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.380.5ทอง41. เด็กหญิงณิชา  พุทธโคตร
2. เด็กหญิงนันทกร  วิชัยวงษ์
3. เด็กหญิงปันทิกา  สุวรรณเวียง
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
2. นายเอนก  สุดใด
 
26วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.682.75ทอง51. นายปริญญา  สีทะจันทร์
2. นายสิทธิศักดิ์  คนงาม
 
1. นางณัฐธีราทิพย์  ชินอ่อน
2. นายชัยมงคล  แก้วเขียว
 
27วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.390ทองชนะเลิศ1. เด็กชายปรินทร์  บรรจง
2. เด็กชายยุทธนา  แก้วหาวงษ์
 
1. นายสรรพสิทธิ์  สีหาอินทร์
2. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
28วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.385ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายธิวา  น้อยแก่นชู
2. เด็กชายวรัญญู  ดงบัง
 
1. นายสรรพสิทธิ์  สีหาอินทร์
2. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
29สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.382.8ทอง51. เด็กชายพรเทพ  งาคม
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  มาตรสอน
3. เด็กหญิงสุชาดา  บำรุงเพชร
4. เด็กหญิงสุธาสินี  พรหมภักดี
5. เด็กชายเจษฎากรณ์  แก้วชัยภูมิ
 
1. นายพลากร  เสลจุล
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
30สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.682ทอง51. นางสาวชินานาง  แซ่ภู่
2. นางสาวณัฐประภา  ศักดี
3. นางสาวถิรนุช  แก้วพิลา
4. นางสาวพัชรา  ตราชู
5. นางสาวเยาวลักษณ์  เพ็ญจันทร์
 
1. นายพลากร  เสลจุล
2. นายคณิต  ป้องขันธ์
 
31สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.671เงิน41. นางสาวกัญญาณัฐ  เข็มวัน
2. นางสาวชลธิชา  โมกข์ศิริ
3. นายพงษ์อนันต์  โสภาราษฎร์
4. นายวรภพ  โพธฺ์ศรี
5. นายวิริยะ  ตีสองเมือง
 
1. นายคณิต  ป้องขันธ์
2. นายพลากร  เสลจุล
 
32สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.660ทองแดง81. นางสาวพรนภา  โพธิยา
 
1. นายพลากร  เสลจุล
 
33สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.382ทอง41. เด็กหญิงรังสินี  มะปะทัง
2. เด็กชายเอกรัตน์  สังคะพันธ์
 
1. นายพลากร  เสลจุล
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
34สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.677.6เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวจิราภรณ์  จันทะนนท์
2. นายธนธัช  นิมิตร
 
1. นายคณิต  ป้องขันธ์
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
35สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.695ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวกนกกร  บัวทอง
2. เด็กชายกฤษฎา  หาญชนะ
3. นางสาวครองขวัญ  วิชัยเกตุ
4. เด็กชายทวีศักดิ์  แนวหล้า
5. เด็กหญิงนฤมล  แสนศรี
6. นางสาวร่มเกศ  เค้ามาก
7. นายศิริพงษ์  ลีทองดี
8. นายสุริยะ  พรมเลิศ
9. เด็กชายอนันต์  ฤทธิวุฒิ
10. นางสาวเหมือนฝัน  คชรินทร์
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
2. นายสมชาย  ดวงกลาง
3. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
36สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.385ทอง131. เด็กหญิงวริศรา  สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงวิชุดา  โสภาเลิศ
 
1. นายสมชาย  ดวงกลาง
2. นายสมชาย  ไวคำ
 
37สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.686ทอง91. นายกิตติชัย  ปีตะระเต
2. นายภูทิศ  ปราณนัทธี
 
1. นายสมชาย  ดวงกลาง
2. นายสมชาย  ไวคำ
 
38ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.380ทอง71. เด็กหญิงพรพิมล  จันทะนนท์
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
 
39ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.688ทอง51. นางสาวรัตนาภรณ์  โคกแปะ
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
 
40ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.383ทอง41. เด็กหญิงนภัทสร  ศิริก้อม
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
 
41ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.689ทอง41. นางสาวพวงสุภา  อันบ่งคล้า
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
 
42ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.365ทองแดง51. เด็กหญิงสุปรียา  จันทะลุน
 
1. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
43ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.692ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวอารียา  ดวงสงฆ์
 
1. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
44ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.391ทอง41. เด็กหญิงวรัญญา  โคตรทองวงศ์
 
1. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
45ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นายนพรัตน์  เรือสุวรรณ
 
1. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
46ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.393ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวพิลาวัณย์  สนธินอก
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุระหิต
 
1. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
2. นางจินตนา  นาธงชัย
 
47ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.390ทอง61. เด็กชายอิสระ  ห่มซ้าย
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
 
48ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.692ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายสุทธิชัย  สุทธิประภา
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
 
49ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.391ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงนิภาดา  แพงบังโฮม
2. เด็กหญิงวัชราภา  ล่ำลือ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ดีจันทึก
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
2. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
50ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.690ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายมนตรา  พลศรีชา
2. นายวิศวัตร  สังข์สุทธิ
3. นายวุฒิพงษ์  วรวงษ์
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
2. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
51ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.383ทอง51. เด็กชายทวีชัย  ทุมหวัน
2. นายธนดล  หันประดิษฐ์
3. นายธนโชค  ชุ่มอภัย
4. เด็กชายพิชฌยุตม์  ทาส่วย
5. นายพิทักษ์  ทับรัตน์
6. นายอติโรจน์  บุญขุนทด
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
2. นายอัครเดช  พันธุลาวัณย์
3. นางสาวณัฐธีราทิพย์  ชินอ่อน
 
52ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.686ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายกฤษดา  บุดดีเคน
2. นายก้องภพ  ขันสพัด
3. เด็กชายจอมทับ  ชูจิตร
4. เด็กหญิงชนัญญา  จันทะบุรี
5. นายชัยวัฒน์  กันยวิมล
6. เด็กหญิงญาริชา  จิตรนอก
7. เด็กชายทวีชัย  ทุมหวัน
8. นายธนดล  หันประดิษฐ์
9. นายธนโชค  ชุ่มอภัย
10. เด็กหญิงธิติมา  ชุมคำน้อย
11. นางสาวนภัสสร  ชัยปัญญา
12. เด็กหญิงนริศรา  เกสรมาลา
13. เด็กหญิงนริศรา  เสนารัตน์
14. เด็กหญิงนลินนิภา  โคตรบูญมี
15. เด็กหญิงปณิดา  แต้มกลาง
16. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
17. นายปัญญา  สุริยไสย
18. นายปิติยากรณ์  กาละพันธ์
19. เด็กหญิงพรวดี  บุญหว่าน
20. นายพลทัศน์  ขนุนทอง
21. นายพันธกิจ  พันธุลาวัณย์
22. เด็กชายพิชฌยุตม์  ทาส่วย
23. นายพิทักษ์  ทับรัตน์
24. นายพิษณุ  บุตรพันธ์
25. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีโนนยาง
26. เด็กหญิงวรกานต์  ภูศรีน้อย
27. เด็กหญิงศิริญากร  ภิรมณ์ไกรภักดิ์
28. เด็กหญิงสรีวรรณ  โพธิจารย์
29. นางสาวสุขุมาพร  วัฒนภูมิ
30. เด็กชายองอาจ  ใบลาด
31. นายอติโรจน์  บุญขุนทด
32. เด็กหญิงอภัสศรา  เกสรมาลา
33. นางสาวอลิชา  นาบับ
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
2. นายอัครเดช  พันธุลาวัณย์
3. นางณัฐธีราทิพย์  ชินอ่อน
4. นายชัยมงคล  แก้วเขียว
5. นางสาวนฤมล   โสรสาน
6. นางดรุณี  จันทร์สีลา
7. นางสาวนัยน์ปพร  กบิลพัฒน์
8. นางบังอร  ผมงาม
 
53ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.381.8ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายพิชฌยุตม์  ทาส่วย
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
54ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นายชัยวัฒน์  กันยวิมล
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
55ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
56ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.379.2เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายพิชฌยุตม์  ทาส่วย
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
57ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นายชัยวัฒน์  กันยวิมล
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
58ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.378.97เงิน91. เด็กหญิงสรีวรรณ  โพธิจารย์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
59ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.690ทองชนะเลิศ1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
60ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.380.33ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายพิชฌยุตม์  ทาส่วย
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
61ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.685.25ทอง41. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
62ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.384.25ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายพิชฌยุตม์  ทาส่วย
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
63ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.684.25ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายชัยวัฒน์  กันยวิมล
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
64ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.685.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
65ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.385ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขอมอบกลาง
2. เด็กหญิงชลดา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐิกา  รินทะสมบัติ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วกา
5. เด็กหญิงประกายวรรณ  ปัดธรรม
6. เด็กหญิงวรรณษา  สืบสุย
7. เด็กหญิงศิริภัสสร  เชื้อสาวถี
8. เด็กหญิงแพรวนภา  คำเที่ยง
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
2. นางจินตนา  นาธงชัย
3. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
66ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.689ทองชนะเลิศ1. นายทักษ์ดนัย  โคตรชุม
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ศรีมูลโท
3. เด็กหญิงพิชชาพร  พัดข้อ
4. เด็กหญิงศิวนาถ  น้อยเสนา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  กึ่งกลาง
 
1. นางจินตนา  นาธงชัย
2. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
 
67ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.692ทองชนะเลิศ1. นายศรายุทธ  สาสิงห์
2. เด็กหญิงศุทธินี  พันธุ์กิจ
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
2. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
68ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.383ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายณัฐพล  บุตวงษ์
 
1. นางพนิตพร  อาจหาญ
 
69ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.365.5ทองแดง91. เด็กชายฉัตรกฤษณ์  โพธิ์สมบัติ
 
1. นางพรพรรณ  พิมพ์แก้ว
 
70ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.680ทอง51. นายกิตตินันท์  ปานนี้
 
1. นางอนัญญา  ไชยชมภู
 
71ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.378เงิน61. เด็กหญิงจินห์นิภา  ทองเสี่ยน
2. เด็กชายศิวัช  จันทร์สีลา
 
1. นางพรพรรณ  พิมพ์แก้ว
2. นางสาวนัยน์ปพร  กบิลพัฒน์
 
72ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.679เงิน51. นางสาวเวธกา  จันสอาด
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  กบิลพัฒน์
 
73ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.372.32เงิน41. เด็กหญิงรพีวรรณ  โพธิ์ชัย
2. เด็กชายวัชณพล  มาตรภักดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  วิระศักดิ์
2. นางมะติธร   ป้องเรือ
 
74ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.680.32ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวอริศา   มาตรภักดี
2. นางสาวเบญจมาศ   พาวิเศษ
 
1. นางสาวสุจิตรา  วิระศักดิ์
2. นางสาวมะติธร   ป้องเรือ
 
75ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.677เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีโนนนิน
 
1. นางสาวสุจิตรา  วิระศักดิ์
 
76กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.380ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายถิรวุฒิ  สุดาทิพย์
2. นายธนพล  ถุงสมบัติ
3. เด็กชายธัญธร  ไพรนอก
4. นายธีรภัทร  ยะภักดี
5. นายปฎิภาณ  ทัดเที่ยง
6. นายประสพโชค  อุตรนคร
7. เด็กชายพงศ์ตะวัน  โสสีทา
8. นายศุภโชค  บุญมี
 
1. นายอัครเดช  พันธุลาวัณย์
2. นางสาวนฤมล   โสรสาน
 
77คอมพิวเตอร์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.687ทองชนะเลิศ1. นายปริญ  ภูกาบเพชร
2. นายศิริวัฒน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
78คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.680.66ทอง41. นางสาวจุฑาพร  นาบง
2. นางสาวอาทิตยา  ตามไทยสงค์
 
1. นายไพโรจน์  ผมงาม
2. นางบังอร  ผมงาม
 
79คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.382ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายจีรายุทธ  ยศอินทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันดี
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
80คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.374เงิน91. เด็กหญิงอชิรญา  สุวรรณประเภา
2. เด็กหญิงอนันตญา  พิมพิมาย
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นางบังอร  ผมงาม
 
81คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.670เงิน91. นางสาววรรณิษา  เมาะราษี
2. นางสาวเซลินา  ใจดี
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นายไพโรจน์  ผมงาม
 
82คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.375เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายชนาธิป  สิริสุทธิ์
2. เด็กชายประเสริฐ  นันต้อย
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นายไพโรจน์  ผมงาม
 
83คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.674เงิน41. นายคณิต  ทรัพย์กมล
2. นายจิรายุ  อภิคงแสนคำ
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
84คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.680ทอง41. นางสาวจิดาภา  โพธิ์กลางดอน
2. นางสาวอริสสา  เสนเคน
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
85คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.375เงิน41. เด็กหญิงณัฐวดี  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรพร  ภาพันธ์
 
1. นายไพโรจน์  ผมงาม
2. นางอนัญญา  ไชยชมภู
 
86การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.389ทองชนะเลิศ1. นายณัฐพล  คำตา
2. นายธีรพัฒน์  ดวงประเทศ
3. นายอรรถชัย  ยศทะแสน
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
2. นายเอนก  สุดใด
 
87การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.693ทองชนะเลิศ1. นางสาวชลดา  สีกงพาน
2. นายธีรดนย์  ภูคัสมาส
3. นายสุทธิพงษ์  อุดทาทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
2. นายเอนก  สุดใด
 
88การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.697ทองชนะเลิศ1. นางสาวปนัดดา  เบนาเยีย
2. นางสาวพลอยมณี  เถลิงผล
3. นายวัชรพงศ์  แดงมาก
4. นายวัชระชัย  สีชาทุม
5. นายวาทิตย์  จำปาแดง
6. นางสาวศิรินญา  ประคอง
 
1. นางดวงแก้ว  เจริญเชื้อ
2. นางสาวขนิษฐา  เจริญเชื้อ
 
89การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.395.6ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงวราภรณ์  เสนะไพรวรรณ์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  สนธินอก
3. เด็กหญิงอัจฉริญา  ดาบุตร
 
1. นางสาวดวงจันทร์  โพธิสม
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญลม  พุ่มพฤกษา
 
Total Page Visits: 2116 - Today Page Visits: 1