ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียน

1. การเข้าแถวเคารพธงชาติ

           1.1 เวลา 07.50 น.นักเรียนต้องเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้า  เสาธง จะมีออดสัญญาณตามด้วยเพลงประจำโรงเรียน 1 เพลง นักเรียนทุกคนต้องยุติภารกิจอื่น ๆ แล้วไปเข้าแถวเคารพธงชาติที่สนามหน้าเสาธงให้เรียบร้อย

           1.2 เมื่อมีเหตุจำเป็น ได้แก่ ฝนตกไม่สามารถเข้าแถวในสนามได้ให้นักเรียนจัดแถวที่หน้าห้องเรียนของนักเรียนหรือที่ที่ครูนัดหมายแล้วปฏิบัติกิจกรรมตามปกติ

           1.3 นักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติจะถือว่ามาโรงเรียนสาย  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการมาโรงเรียนสายในข้อ 3

           1.4 โรงเรียนจัดให้มีการอบรมทุกวัน วันละประมาณ 10 นาที  ทุกคนต้องตั้งใจฟังและปฏิบัติตาม

           1.5 ในการแยกแถวเข้าชั้นเรียนนักเรียนจะต้องเดินแถวตามลำดับที่โรงเรียนกำหนดอย่างมีระเบียบ

2. การมาเรียน

           2.1 ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย อยู่ในโอวาทของครู เชื่อฟังคำสั่งสอนเมื่อพบครูต้องทำความเคารพ

           2.2 เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วนักเรียนต้องอยู่ในความควบคุมของครู  ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

           2.3 นักเรียนหญิง ม.ปลาย ไม่ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือกระโปรง และต้องสวมถุงเท้า รองเท้าให้เรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าโดยเหยียบส้นรองเท้าหรือไม่ผูกและติดกิ๊บสายรัด (รองเท้านักเรียนหญิง) ให้เรียบร้อย

           2.4 นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องไม่ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือกระโปรง และต้องสวมถุงเท้า รองเท้า    ให้เรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าโดยเหยียบส้นรองเท้า

           2.5 ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อยทุกครั้งที่มาโรงเรียนหรือมาติดต่อกับทางโรงเรียนในวันหยุดราชการหรือวันปิดภาคเรียนให้แต่งกายสุภาพ

           2.6 เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องหยุดเรียนต้องมีใบลาพร้อมลายมือชื่อผู้ปกครองรับรองทุกครั้งและให้ส่งใบลาที่ครูที่ปรึกษาทุกครั้งตามแบบที่โรงเรียนกำหนดก่อนหยุดเรียนหรือในวันแรกที่มาเรียน

           2.7 ต้องเข้าชั้นเรียนก่อนครูประจำวิชาเข้าสอนห้ามหนีเรียนทุก รายวิชาทุกชั่วโมง

           2.8 ไม่กลับก่อนเวลาเลิกเรียน หรือเวลาที่โรงเรียนกำหนด

           2.9 ต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละรายวิชา มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในภาคเรียนนั้น ๆ

3. การมาสาย

           3.1 การมาสาย หมายถึง นักเรียนที่มาโรงเรียนหลังจาก “ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา” ถือว่า “มาสาย”

           3.2 นักเรียนมาสายโดยไม่มีเหตุผลอันควร ครั้งที่ 1 ครูเวรจะอบรม ว่ากล่าวตักเตือน มาสายครั้งที่ 2 จะได้รับการลงโทษ ถ้ามาสายครั้งที่ 3 ครูเวรจะรายงานและส่งตัวนักเรียนพบรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนเพื่อพิจารณาหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข

           3.3 ในกรณีที่นักเรียนต้องมาสายติดต่อกัน เพราะต้องช่วยกิจการทางบ้านให้ผู้ปกครองนักเรียนมาพบรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนเพื่ออนุญาตมาสายเป็นรายบุคคลไป ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

           3.4 หากนักเรียนมาสายเป็นประจำ (3 ครั้ง) ไม่แก้ไขตนเอง ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบ

4. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

ตามปกติโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ยกเว้นกรณีที่มีกิจธุระจำเป็น ให้ถือปฏิบัติดังนี้

           4.1 มีจดหมายจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองมาขออนุญาต

           4.2 เมื่อมีผู้ปกครองมารับด้วยตัวเอง ให้ขออนุญาตครูประจำวิชา หรือครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองต้องแสดงหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชนและลงชื่อในสมุดออกนอกบริเวณโรงเรียน

           4.3 เมื่อนักเรียนขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องนำบัตรขออนุญาตไปขออนุญาตครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น หรือรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน หากนักเรียนขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่กลับเข้ามาเรียนอีก  ให้นักเรียนนำไปให้ครูที่ปรึกษาลงชื่ออนุญาตและครูหัวหน้าระดับหรือรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน ลงชื่ออนุญาตอีกครั้งหนึ่ง

           4.4 นำใบขออนุญาตออกนอกบริเวณติดตัวเพื่อแสดงแก่  ยามเฝ้าประตูหน้าโรงเรียน ครู หรือสารวัตรนักเรียน หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อถูกตรวจสอบ

           4.5 เมื่อนักเรียนกลับเข้าชั้นเรียน ต้องไปพบครูหัวหน้าระดับ หรือรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนคืนบัตรออกนอกบริเวณแล้วลงชื่อ  ลงเวลากลับทุกครั้ง

5. ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกมาพบนักเรียน

           5.1 ผู้ปกครองมาพบนักเรียนที่โรงเรียนให้ติดต่อที่รองผู้อำนวย การกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองพบนักเรียนโดยลำพัง หรือตามชั้นเรียน

           5.2 โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเพื่อนนักเรียนต่างโรงเรียน หรือบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นรายๆไป

6. การทำบัตรประจำตัวนักเรียน

           6.1 การทำบัตรประจำตัวนักเรียนต้องติดต่องานทะเบียนวัดผลของ โรงเรียน

           6.2 ต้องชำระเงินค่าบัตร จำนวน 20 บาท

           6.3 แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน ดังต่อไปนี้

                      6.3.1 ติดต่อกับทางโรงเรียน

                      6.3.2 ติดต่อกับหน่วยงานอื่น เช่น ไปรษณีย์ ธนาคาร สถานีตำรวจ โรงพยาบาล

           6.4. การทำบัตร School To You (บัตรแสกนเวลาเข้า-ออกโรงเรียน) ติดต่อทำที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและชำระค่าบัตร จำนวน  125  บาท และต้องนำบัตรติดตัวมาทุกครั้งเพื่อแสกนก่อนเข้าโรงเรียนและกลับบ้านในวันที่เปิดเรียนตามปกติ

7. การเข้าแถวรอรับบริการ

          ในกรณีที่นักเรียนรอรับประทานอาหารหรือใช้บริการอื่น ๆ พร้อมกัน ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปให้เข้าแถวเรียงลำดับทุกครั้ง

8. การตรงต่อเวลา

            เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจใด ๆ ก็ตามจากครูโดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ไว้แล้วขอให้นักเรียนไปถึงสถานที่นั้นตรงตามกำหนด เวลา

9. การติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับบ้าน

          9.1 ในกรณีที่โรงเรียนมีจดหมายติดต่อกับทางบ้านให้ผู้ปกครองที่ลงชื่อมามอบตัวหรือผู้ที่ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูเป็นผู้มาติดต่อกับโรงเรียนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักเรียนควรมาติดต่อตามเวลานัดหมาย

           9.2 โรงเรียนจะติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนมาปฏิบัติกิจกรรม ในวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ ในจดหมายจะกำหนดจุดประสงค์ วัน เวลาสถานที่ ซึ่งหนังสือนี้จะลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รักษาราชการแทนเท่านั้น 

 

ครูที่จะนัดนักเรียนมาในวันหยุดให้ประสานกับฝ่ายกิจการนักเรียน

10. การติดต่อทางโทรศัพท์

             โรงเรียนจะติดต่อกับผู้ปกครองด้วยหนังสือ/เอกสารทางราชการและจะใช้โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ปกครองในกรณีที่จำเป็นเพื่อแจ้งเหตุหรือแก้ไขปัญหา

11. เขตห้ามเข้าสำหรับนักเรียนทุกคน

           11.1 โรงเก็บรถนักเรียน (เว้นแต่ได้รับอนุญาต)

           11.2 บริเวณบ้านพักครู บ้านพักภารโรง

           11.3 ห้องน้ำครู (ไม่ว่ากรณีใด ๆ )

           11.4 ห้องพักครู (เว้นแต่ได้รับอนุญาต)

          11.5 โรงอาหาร (ห้ามเข้าก่อนเวลาพัก หรือเวลาที่กำหนด)

           11.6 สถานที่อื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนไม่อนุญาต

12. การลาหยุดเรียน

           12.1 การลาหยุดเรียนของนักเรียนเมื่อผู้ปกครองมีความจำเป็นที่จะให้นักเรียนหยุดเรียน เพื่อไปทำธุระสำคัญหรือในกรณีที่นักเรียนป่วยต้องมีใบลา เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองเพื่อขออนุญาตลาหยุด ต่อครูที่ปรึกษาตาม แบบที่โรงเรียนกำหนด

           12.2 การขาดเรียนถ้านักเรียนคนใดขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ เกิน 3 วัน ครูที่ปรึกษาส่งใบเตือนถึงผู้ปกครองครั้งที่ 1 ถ้าไม่ได้รับการติดต่อ ภายใน 5 วันโรงเรียนจะส่งใบเตือนเป็นครั้งที่ 2 และภายในระยะเวลา 7 วันยัง ไม่ได้รับการติดต่อโรงเรียนจะส่งใบเตือนเป็นครั้งที่ 3 หลังจากนั้นถ้าโรงเรียนยังไม่ได้รับการติดต่ออีกครูที่ปรึกษาจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือครูที่ปรึกษาแจ้งมาที่ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อดำเนินการ

Total Page Visits: 2781 - Today Page Visits: 0