ระเบียบข้อปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

ระเบียบข้อปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สพม. 25

กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง

 1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 07.50 (โดยคณะกรรมการนักเรียน)
 2. ครูเวรประจำวันเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ตั้งแต่ 08.00 – 08.20 น.
 3. การแจ้งข่าวสารให้ความรู้แก่นักเรียนหน้าเสาธง เป็นหน้าที่ครูเวรประจำวัน
 4. นักเรียนเข้าโฮมรูมที่ห้องเรียน เวลา 08.20 – 08.30 น.
 5. หลังเวลา 08.30 น. ให้ถือว่ามาโรงเรียนสาย นร. รายงานตัวที่ฝ่ายกิจการนักเรียน

ระเบียบการเช็คชื่อและเดินขึ้นห้องเรียน

 1. ให้เป็นหน้าที่ครูที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 2. ให้เช็คชื่อหลังดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อย (08.20 น.)
 3. เวลา 08.20 น. นักเรียนเดินแถวเข้าชั้นเรียนอย่างเป็นระเบียบ
 4. นักเรียนที่มาหลังเวลา 08.00 น. ใด้เดินไปเข้าแถว ไม่อนุญาตให้ขึ้นบนอาคาร
 5. นักเรียนไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 3 ครั้งขึ้นไป  จะเชิญผู้ปกครองรับทราบ

ระเบียบและบทลงโทษ การหนีเรียน การใช้ห้องเรียน

 1. นักเรียนที่หนีเรียน  โดดเรียน  ให้ครูประจำวิชาส่งรายชื่อทันทีหลังสอนเสร็จที่ฝ่ายกิจการนักเรียน
 2. กรณีครูไปราชการ  ครูลา  ให้นักเรียนปฏิบัติตามฝ่ายวิชาการอย่างเคร่งครัดในเรื่องการจัดครูสอนแทน
 3. นักเรียนที่ไม่เข้าเรียน  ในแต่ละรายวิชา  ดังเอกสารตามข้อ 1 จะถูกลงโทษหลังเลิกเรียนทุกวัน (16.00 – 16.30 น.)
 4. นักเรียนที่ก่อกวน  พูดคุย  เล่นโทรศัพท์  ขณะที่ครูสอนจะถูกส่งรายชื่อและยึดโทรศัพท์  ส่งฝ่ายกิจการนักเรียนทันที
 5. เวรประจำวัน  ห้องเรียนที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่  จะถูกลงโทษหลังเลิกเรียนตั้งแต่เวลา (16.00 – 16.30 น.)

ระเบียบอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติของนักเรียน

 1. นักเรียนทุกคนต้องหยุดไว้พระพุทธนุกูลยาโณ ทั้งมาและก่อนกลับบ้าน
 2. การเดินทางเท้า นักเรียนชายเดินฟุตบาททางทิศเหนือ นักเรียนหญิงเดินฟุตบาททางทิศใต้
 3. การรับประทานอาหาร นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวซื้อให้เป็นระเบียบ
 4. เวลาที่อนุญาตให้รับประทานอาหารได้ 06.00 – 07.40 น. และ 11.50 -12.50 น. เท่านั้น
 5. ทรัพย์สินทางราชการทุกอย่างทุกคนต้องช่วยกันรักษาหากใครทำลายต้องชดใช้

ระเบียบการแต่งกาย ทรงผม

 1. นักเรียนทุกระดับชั้น ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนด
 2. นักเรียนทุกระดับชั้น ต้องตัดผมให้ถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนด
 3. การตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม จะตรวจอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน  โดยครูหัวหน้าระดับเป็นผู้ตรวจและลงโทษ
 4. รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋า  ที่ผิดระเบียบ  ฝ่ายกิจการนักเรียนจะยึดยันที
 5. ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเสื้อคลุมทุกชนิดขณะอยู่ในโรงเรียน นอกจากฝ่ายกิจการ ฯ จะอนุญาต
Total Page Visits: 2793 - Today Page Visits: 0