งานประกันคุณภาพ

ขั้นเตรียม (PLAN)

1.1 จัดประชุมครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงาน

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ขั้นดำเนินการ (DO)

2.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษา

2.2 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน (CHECK)

กิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

การประเมินหลักสูตร

การประเมินติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ

วิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทำรายงานประจำปี

ขั้นนำสู่การปรับปรุงและพัฒนา (ACT)

นำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนรวมทั้งเป้นข้อมูลในการเตรียมรับการประเมินภายนอกต่อไป

เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

Total Page Visits: 447 - Today Page Visits: 0