การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียน ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

รับฟังข้อคิดเห็น ช่อ ...
Total Page Visits: 4 - Today Page Visits: 0